Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Vaststellingsovereenkomst controleren

Wanneer uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst voor ontslag voorlegt, verdient het aanbeveling om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Het controleren van de vaststellingsoverkomst kan door één van onze ontslagspecialisten uitgevoerd worden. Immers, uw aanspraken op een uitkering, dan wel het eventueel verkrijgen van een transitievergoeding, zijn van groot belang.

In een kosteloos kennismakingsgesprek kunnen wij u de gevolgen van het tekenen van zo’n vaststellingsovereenkomst in kaart brengen, uw vaststellingsovereenkomst controleren en u zodoende veel geld en problemen besparen.

Heb ik recht op een transitievergoeding? De wet benoemt in artikel 7:673 BW dat bij arbeidsovereenkomsten van 24 maanden of langer, de werkgever is gehouden om een transitievergoeding uit te betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Mocht uw werkgever ontslag aanvragen via het UWV, dan wel om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter, dan is hij in beginsel tot uitbetaling van de aan u toekomende transitievergoeding gehouden.

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst In een vaststellingsovereenkomst, stellen partijen vast op welke wijze de arbeidsovereenkomst zal eindigen alsmede onder welke voorwaarden dit geschiedt. In dat kader kan niet worden gesproken van een zogenoemd recht op transitievergoeding. Immers, partijen spreken in onderling overleg de beëindiging van de arbeidsovereenkomst af. Het vormt derhalve een kwestie van onderhandelen om de transitievergoeding op te (laten) nemen in de vaststellingsovereenkomst.

De praktijk laat zien dat veelal in de vaststellingsovereenkomst daar wel een bepaling aan is gewijd, nu het voor de werknemer anders niet interessant is om middels vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband over te gaan.

Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening Onder een gelijkwaardige voorziening als bedoeld in artikel 7:673b BW wordt verstaan een voorziening (bij cao) in geld of in natura (of een combinatie daarvan) die het equivalent vormt van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW.

De transitievergoeding is – zo volgt uit de wet en regelgeving – enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken. Het is dan ook van belang voor zowel werkgever als werknemer om na te gaan of de aangeboden gelijkwaardige voorziening, daadwerkelijk een gelijkwaardige voorziening betreft. Immers, mocht dat niet zo zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat enerzijds tot uitbetaling van de gelijkwaardige voorziening dient te worden overgegaan alsmede anderzijds tot uitbetaling van de transitievergoeding dient te worden overgegaan.

Bel ons direct Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets - pijl

We helpen u graag door hetproces heen!