Afspraak maken

 • MM slash DD slash JJJJ

Redenen voor ontslag

Als werkgever dient u voldragen (redelijke) gronden voor ontslag te hebben en dit ook gedocumenteerd aan te (kunnen) tonen. Zo kunt u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer niet opzeggen wegens disfunctioneren zonder dit met een dossier te onderbouwen waaruit onder meer dient te volgen dat u een verbetertraject heeft doorlopen met de werknemer. Wanneer u als werkgever uw werknemer om bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen wenst te ontslaan, dient u onder meer een juiste onderbouwing te geven van de slechte financiële positie. Verder bent u genoodzaakt onder verwijzing naar cijfermatige rapportages de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag duidelijk te maken, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met het afspiegelingsbeginsel.

Het is dan ook van belang om – welke redelijke grond dan ook aan het ontslag ten grondslag ligt – advies in te winnen, zodat een beëindiging van het dienstverband tot een goed einde kan worden gebracht alsmede (hoge) kosten worden voorkomen. Een greep uit de mogelijke redelijke gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst, vindt u hieronder nader toegelicht.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Eerste consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets.nl

Redenen voor ontslag

 • Bedrijfseconomische redenen Artikel 7:669 lid 3 sub a BW benoemt – wanneer herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt – als redelijke opzeggingsgrond bedrijfseconomische redenen. Laat u zich vrijblijvend informeren over de mogelijkheden door één van onze specialisten.
 • Disfunctioneren Disfunctioneren vormt voor u als werkgever een opzeggingsgrond die de aandacht verdient en daarnaast een actieve rol van u als werkgever vereist om een geslaagde beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verkrijgen. Onze specialisten kunnen u daar vrijblijvend meer over vertellen.
 • Verstoorde arbeidsrelatie Werken in een omgeving waarbij de onderlinge verhoudingen zijn verstoord, levert voor zowel u als werkgever alsmede u als werknemer een stressvolle situatie op. Een verstoorde arbeidsverhouding kan dan ook als redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst dienen. Onze specialisten vertellen u graag meer over de mogelijkheden van opzegging wegens een verstoorde arbeidsverhouding.
 • De ‘H-grond’ De restgrond voor opzegging is opgenomen in artikel 7:669 lid 3 sub h BW. Voor de goede orde, deze grond betreft geen afvoerputje voor situaties die niet (volledig) vallen onder de overige gronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van de werknemer die in detentie zijn verblijf heeft. Twijfelt u over de vraag onder welke gronden uw situatie valt? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten.
 • Ontslag op staande voet Partijen (en dus ook de werknemer) kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen indien de wederpartij aanleiding geeft om tot onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan wegens een dringende reden.
 • Ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid geldt in beginsel gedurende de eerste 104 weken een opzegverbod voor de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Na 104 weken, kunnen partijen de arbeidsovereenkomst beëindigen en staat het opzegverbod aan de beëindiging niet meer in de weg. Let u er wel op dat u als werkgever bij reguliere beëindiging een transitievergoeding verschuldigd bent?
 • Ontslag tijdens zwangerschap Een werkneemster die in blijde verwachting is, geniet op grond van artikel 7:670 BW rechtsbescherming middels het opzegverbod. Van belang is dat dit opzegverbod niet absoluut is en onder omstandigheden zoals in de wet benoemd, kan worden gepasseerd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van ontslag tijdens zwangerschap.
 • Verwijtbaar handelen of nalaten Wanneer uw werknemer zodanig (ernstig) verwijtbaar handelt of nalaat dat van u als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, biedt artikel 7:669 lid 3 sub e BW u als werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Indien ernstig verwijtbaar handelen komt vast te staan, bent u als werkgever geen transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Wij informeren u graag over uw rechtspositie bij (ernstig) verwijtbaar handelen van uw werknemer.
 • Faillissement Wanneer uw onderneming failliet is verklaard door de rechter, kan de curator op grond van de Faillissementswet de arbeidsovereenkomst (na toestemming daartoe van de rechter-commissaris) opzeggen zonder toestemming van het UWV.
 • Collectief ontslag Wanneer er voor ten minste 20 werknemers, werkzaam binnen één werkgebied en binnen een tijdvak van drie maanden, ontslag wordt aangevraagd, gelden er op grond van de Wet melding collectief ontslag aanvullende eisen voor u als werkgever. Wij informeren u graag over de te bewandelen weg bij collectief ontslag.
Bel ons direct Plan afspraak in

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in