Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft nogal wat voeten in de aarde. Allereerst voor de werknemer die kampt met zijn gezondheid, alsmede voor u als werkgever nu u een waardevolle kracht op de werkplek mist. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst vormt voor de werkgever een aanlokkelijke oplossing om zo ‘het probleem’ weg te nemen. Echter, is dat – gelet op bijvoorbeeld de eigen risicodrager – nu wel zo’n goede oplossing?

Eigen risicodrager voor het UWV Verschillende werkgevers in Nederland zijn een zogenoemde eigen risicodrager voor het UWV. Dit laatste houdt onder meer in dat u als werkgever de uitkeringslasten draagt voor de arbeidsongeschikte werknemer, indien deze bijvoorbeeld na 104 weken arbeidsongeschikt uit dienst gaat en een WIA-uitkering ontvangt of bij een contract voor bepaalde tijd na beëindiging in de Ziektewet komt te verkeren.

Daarnaast blijft u als werkgever verantwoordelijk voor onder meer de re-integratie van uw (uit dienst getreden) werknemer. Het laatstgenoemde, kan een afweging vormen om de werknemer in dienst te houden, dit om beter toezicht te kunnen houden op onder meer de re-integratie van de werknemer. Als werkgever bent u immers (mede financieel) gebaat bij een zo spoedig mogelijk herstel van de werknemer.

Vaststellingsovereenkomst en arbeidsongeschiktheid Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid, rust er een opzegverbod op de arbeidsovereenkomst. Na ommekomst van genoemde termijn, stopt normaliter de loondoorbetalingsverplichting voor u als werkgever, niet zijnde eigen risicodrager. Genoemde termijn kan worden verlengd, indien de werkgever niet c.q. niet deugdelijk vorm heeft gegeven aan zijn re-integratieverplichtingen jegens de werknemer. Indien de werknemer gedurende genoemde termijn desondanks een vaststellingsovereenkomst tekent (en derhalve ziek uit dienst treedt), loopt de werknemer het risico dat het UWV geen uitkering aan de werknemer zal toekennen, nu de werknemer de sociale zekerheidsregeling op deze wijze benadeelt. Na 104 weken, rust er in beginsel geen opzegverbod meer op de arbeidsovereenkomst. Doorgaans ontvangt de werknemer na 104 weken – ook al is hij nog in dienst bij u als werkgever – een uitkering op grond van de WIA of de WW. Partijen kunnen na ommekomst van genoemde termijn van 104 weken ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen waarbij de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer de opzeggingsgrond zal vormen.

Slapend dienstverband Een trend die veel werkgevers in de praktijk toepassen, is het zogenoemde slapende dienstverband. Deze trend is onlosmakelijk verbonden met het recht op transitievergoeding bij een dienstverband van 24 maanden of langer. Een arbeidsongeschikte werknemer heeft daar dan ook recht op. Dit laatste vormt veelal voor de werkgever reden om de werknemer in dienst te houden en zo (hoge) kosten aan uit te betalen transitievergoeding te voorkomen. Een risico is wel dat – wanneer de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is – de werknemer zich weer kan melden om de werkzaamheden binnen uw organisatie te gaan verrichten.

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Koolmees, om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers, waarop instemming volgde van de Eerste Kamer d.d. 10 juli 2018. In het voorstel is opgenomen dat de maatregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 zal worden ingevoerd om verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van de regeling tot ontslag overgaan te voorkomen.

Met ingang van april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers betalen bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze ontwikkelingen nemen de (financiële) beletselen voor u als werkgever weg om tot beeindiging van het dienstverband over te gaan. Onze ontslagspecialisten houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp!

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in