Afspraak maken

[gravityform id="5" title="false" description="false" ajax="true"]

Transitievergoeding

Met de komst van de Wet werk en zekerheid, is de transitievergoeding geïntroduceerd in artikel 7:673 BW. Met ingang van 1 januari 2020 is door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans een aanpassing toegebracht aan de berekeningswijze van de transitievergoeding. Kort gezegd heeft u als werknemer recht op een transitievergoeding, indien ontslag plaatsvindt op initiatief van uw werkgever.
Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten In navolging van de reeds benoemde voorwaarden, bent u als werkgever bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten eveneens een transitievergoeding verschuldigd, wanneer de arbeidsovereenkomst vervolgens door de werknemer is opgezegd of ontbonden, dan wel de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van werknemer niet is voortgezet. De keerzijde betreft de situatie dat uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of bepaalde handelingen heeft nagelaten. In dat geval, bent u in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd. In beginsel, nu artikel 7:673 lid 8 BW aan de kantonrechter ruimte geeft om desondanks de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan uw werknemer toe te kennen indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Hoogte transitievergoeding Met ingang van 1 januari 2020 wordt transitievergoeding per dag opgebouwd. Als werknemer heeft u aanspraak op een derde maand per gewerkt jaar. Daarbovenop wordt voor iedere dag, week of maand boven het hele dienstjaar de transitievergoeding naar rato berekend. De hoogte van de transitievergoeding is in 2021 maximaal € 84.000,- bruto, dan wel een jaarsalaris indien uw loon meer bedraagt dan genoemd geldbedrag.
Bel ons direct
Plan afspraak in

Bereken ontslag vergoeding

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]
Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers
Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in
Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in