Afspraak maken

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Transitievergoeding

Met de komst van de Wet werk en zekerheid, is de transitievergoeding geïntroduceerd in artikel 7:673 BW. Artikel 7:673 BW benoemt onder meer dat u als werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, dan wel is ontbonden of na een einde van rechtswege door de werkgever niet is verlengd.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten In navolging van de reeds benoemde voorwaarden, bent u als werkgever bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten eveneens een transitievergoeding verschuldigd, wanneer de arbeidsovereenkomst vervolgens door de werknemer is opgezegd of ontbonden, dan wel de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van werknemer niet is voortgezet.

De keerzijde betreft de situatie dat uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of bepaalde handelingen heeft nagelaten. In dat geval, bent u in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd. In beginsel, nu artikel 7:673 lid 8 BW aan de kantonrechter ruimte geeft om desondanks de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan uw werknemer toe te kennen indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Hoogte transitievergoeding De hoogte van de transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/3 van het loon per maand voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een helft van het loon per maand voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd. Voor oudere werknemers geldt thans (tot 2020) nog een tijdelijke regeling transitievergoeding oudere werknemers, welke is opgenomen in artikel 7:673a BW.

De hoogte van de transitievergoeding is maximaal € 79.000,- bruto, dan wel maximaal één jaarsalaris indien uw loon meer bedraagt dan genoemd geldbedrag. In 2019 wordt de hoogte van de transitievergoeding vastgesteld op maximaal € 81.000,- bruto, dan wel maximaal één jaarsalaris indien uw loon meer bedraagt dan genoemd geldbedrag.

Onderneming in zwaar weer Indien uw onderneming zich (reeds geruime tijd) in financieel zwaar weer bevindt, biedt artikel 7:673d BW de mogelijkheid om een afwijkende regel te hanteren in het kader van de berekening van de transitievergoeding.

U dient daarbij in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1) de werkgever heeft in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gehad. Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend door het aantal werknemers op 1 juli en het aantal werknemers op 31 december bij elkaar op te tellen en door tweeën te delen;

2) de arbeidsovereenkomst is geëindigd op grond van bedrijfseconomische omstandigheden als bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub a BW, die het gevolg zijn van de slechte financiële situatie van de werkgever;

3) de werkgever moet in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal plaatsvinden verlies hebben geleden. Indien de onderneming nog geen drie jaar bestaat of nog niet beschikt over definitieve financiële cijfers, kan worden uitgegaan van de periode dat de onderneming feitelijk bestaat respectievelijk de voorlopige jaarcijfers;

4) het eigen vermogen van de werkgever aan het einde van het boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, negatief was;

5) de kortlopende schulden aan het einde van het boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, groter waren dan de vlottende activa. Indien u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen bij berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst, de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. Wij bekijken graag met u of uw onderneming voldoet aan deze voorwaarden om een geslaagd beroep te kunnen doen op artikel 7:673d BW.

Bel ons direct
Plan afspraak in

Bereken ontslag vergoeding

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
Ontslagtoets - Pijl
Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - André Bijl

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 085-0770030
Plan online uw afspraak in